Siz de eğer İslamiyet’i alaya alan bu kişiye dava açmak isterseniz, dilekçe metni aşağıda…

…………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ : (Adınız Soyadınız)

ADRES : ……………………………..

ŞÜPHELİLER : 1. TWİTTER KULLANICI ADI OLARAK ALLAH (C.C.)’Yİ (@allahcc)
KULLANAN KİŞİ
2. ALLAH (C.C.) (@allahcc) TWİTTER KULLANICI ADLI KİŞİNİN
TAKİPÇİLERİ
(Adres: Şüphelilerin Yerleşim Yerleri, Sayın Savcılık Makamınca ilgili kurumlara sorularak tespit edilecektir. )

SUÇ : TCK 216/3 (Dini değerlere hakaret ve aşağılama, insanları kin ve
düşmanlığa tahrik)

KONU : Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, şüpheli Allah(c.c.) (@allahcc) kullanıcı adlı kişi ve takipçileri tarafından İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret ve aşağılama nitelikleri olan yazışmalar yapılmaktadır. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile açıklanamayacak derecede çirkin ifadelerde bulunmak suretiyle alenen İslam Dini ve Müslümanlara diğer ilahi dinlere, kutsal kitaplarda yazılı tüm kutsal değerlere pervasızca saldırılmak suretiyle İslam Dinine, Müslümanlara ve semavi dinlere inanan kişiler hakarete ve aşağılamaya maruz bırakıldığı için, şüphelilerin bu eylemlerinden dolayı toplumda infiali uyandıracak bir tepki de meydana geldiği için buna sebep olan sorumluların TCK 216/3. Madde kapsamında cezalandırılmaları talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Şüpheli twitter kullanıcı adı olarak allah(c.c.)’yi seçmiştir.Şüphelinin yazışmalaraının içeriğine bakıldığında şüphelinin bu ismi bilinçli olarak seçtiği görülecektir.Zira şüpheli kendini Allah gibi tanıtıp konuşmakta,takipçilerine kullarım diye hitap etmekte, semavi dinlerce kutsal kabul edilen tüm değerlerle alenen dalga geçmektedir.Twitter’da yazdığı mesajların tamamı bu nitelikte olup emsal olması açısından küçük bir kısmını beyan ediyoruz;

Bunca yıllık tanrıyız hala salçalı makarna yapıyoruz..

Tanrı olmak güzel iş vesselam..

Çook eskilerden sıradaki parça tüm ateistlere gelsin gel tanışalım önce ben kısaca CC

İtiraf ediyoruz;şüphesiz ki biscolata erkeklerini biz yaratmadık..

İyi ki vişneyi yaratmışız.

……artık ateşe odun atan zebaniler çizmeyin zira cehennemi elektrikle ısıtıyoruz.

Fransızlar ölmesin bu tarafa almıyoruz..

Cerndeki bilimadamları tanrı parçacığı var gibi demiş.kendilerini twittera davet ediyorum.buradayım lan..

Üzgünüz tweet çalmışız.habersiz oldu da diyemiyoruz ki.bu durumda tanrı
olmakta zor iş.

Miko,sis atma kullar kızıyor bak

Şimdiki aklımla insarlarda serçe parmak yaratmazdım..

Bizim bu taraf cok güvenli çünkü hiç polis yok

….yazana benden 1000 sevap points..

Evreni yarattığımız için pişman değiliz.yaratırken pişman olduğumuz tek evren kenan evrendir.

Cuma+kadir gecesi sebebiyel kazanılan sevaplar 242’yle çarpılıyor.bugün için 2 biraya kadar günah değil

Yaşam kalitesini artırmak için öldükten sonrası için play off sistemini getirdik

Havalar böyle giderse mikonun yerine steve jobsu almayı düşünüyorum

Elmayı biz yarattık steve jobs buldu..belki o yaratmıştır bilemedik..

Miko ben bile üşüdüm..

Messi bize şirk koşuyor.ulan o kadar ki sempatik ki bir şey yapamıyoruz..

Soru da soramıyoruz zor iş tanrı olmak..

……..

2- Tüm dinlerde olduğu gibi özellikle İslam dininde Allah ve peygamber ve melek inancı çok önemli bir yer tutmaktadır. Yukarıda bir kısmını belirttiğimiz ve ekte sunulan yazışmalar incelendiğinde; dine, dinen kutsal sayılan değerlere, Allah’a, Peygamberlerine, kutsal kitaba ve inançlı insanlara yönelik ağır hakaret ve alay unsurları bulunmaktadır. Soruşurmaya konu yazışmalarda görüleceği üzere şüpheli Kuran-ı Kerim’de kullanılan ayetleri taklit eder şekilde aşağılayıcı uslup kullanmakta , düpedüz bu ayetlerle alay etmektedir.Ayrıca şüpheli tüm semavi dinlerce kutsal kabul edilen Mikail meleğine miko diye hitap edecek kadar ileri gitmektedir.

3- Sayın Makamınızca da malum olduğu üzere, Türkiyemiz farklı inanç, felsefi görüş, siyasi kanaatten 70 milyon insanın karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde kardeşçe yaşadığı barışçıl bir ortama sahiptir.Tüm dünya milletlerine örnek olan bu barış ve hoşgörü ortamını bozmak bu ülkeye verilebilecek zararların en büyüklerinden biridir.

Büyük çoğunluğunu Müslüman inancına mensup insanların yaşadığı ülkemizde, Müslümanlar için kutsal olan, yalnızca Yüce Allah’a mahsus hususların; böylesi hakaret ve aşağılama unsurları taşıyan bir şekilde yazışmalara çok açık bir şekilde konu edilmesi TCK 216. Maddede yerini bulan “DİNİ DEĞERLERİN AŞAĞILANMASI” eylemidir.

4- Hem bizim hukukumuz, hem de ifade özgürlüğünün en son sınırlarına kadar yaşandığı bir yer olarak kabul edilen Avrupa’da dini değerlere yönelik böylesi saldırılar hukuken karşılığını bulmaktadır. Dini değerlere saldırı tehlike suçları kapsamında görülmekte ve tüm hukuk sistemlerinde bu konuda düzenlemeler yapılmaktadır. Bu suçun tehlike suçu olduğu hem öğretide hem mahkeme kararlarında kabul edilmiştir.

Bu eylemin, bizim hukuk sistemimizdeki karşılığı TCK MADDE 216/3 fıkrasında düzenlenmiştir. TCK 216. Maddesi ile korunan hukuki yarar; kamu barışı, güveni ve düzenidir. Bu düzenleme ile toplumda suç işlenmesine de sebep olabilecek tehlikeli durumların ortaya çıkmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.TCK md.216/3 aynen şu şekildedir.

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Görüldüğü gibi TCK 216/3 maddesinde “DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA” ve “FİİLİN KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ OLMASI” şart olarak görülmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere şüphelinin yazışmaları insanların inancına pervasızca saldırı mahiyetinde olup, tüm dinlerce kutsal kabul edilen tüm değerleri alaya alarak dini değerleri alenen aşağılama olduğu izahtan varestedir.

5- Şüphelinin yazışmaları ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında kabul edilemez.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre, ifade özgürlüğü kullanılırken aşağıdaki üç özel durum açıkça göz önünde bulundurulmalıdır:… ikincisi, başkalarının dini hislerini veya örf ve adetini yaralamaya elverişli olan düşünce açıklamalarında özellikle dikkatli davranılmalı, üçüncüsü ise, kin ve düşmanlığın yaygınlaştırılması yol açmaya elverişli durumlarda yine özellikle dikkatli davranılmalıdır. Soruşturmaya konu yazışmalar incelendiğinde şüphelilerin eylemleri ifade ve düşünce özgürlüğü sınırları içinde kabul edilemez. Zira dine hakaretin fikir olmadığı, ifade özgürlüğü olarak görülemeyeceği aşikardır,bu hususda AİHM kararları mevcuttur.

İnsanların inanç değerlerine saldırarak toplumsal barışı dinamitleyen böylesi tehlikeli eylemlerin, özgürlük çerçevesinde görülüp kabul edilebilmesi mümkün değildir. Hiç kimse bir başkasının inanç değerlerine ve bizatihi kendilerine mizah yoluyla da olsa hakaret edemez aşağılayamaz. Hiçbir hukuk sistemi böylesi eylemleri kabul etmez, edemez.

6- Bilindiği üzere Twitter sosyal medya’nın en popüler araçlarından biri olup kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS(Kısa Mesaj)’i olarak anılmaya başlamıştır. Aynı zamanda en göze çarpan özelliği mobil erişim sağlaması, bir çok kişiye bir anda erişimin hızı, geniş kullanıcı kitlesine ulaşabilme imkanıdır.

Şüphelinin son derece saygısız,dini değerleri aşağılayıcı ve küçültücü ifadeleri özellikle İslam toplumlarında ciddi tepkilere neden olmuştur.Ayrıca dini değerleri aşağılama eylemini milyonlarca kullanıcısı olan , anında erişim sağlanabilen twitterde yayınlamasının Müslümanları rencide edip, kızdıracağı, tahrik edeceği,kamu barışını bozacağı aşikardır.

Nitekim bu yazışmaların başlamasından sonra toplumda adeta bir infial oluştuğu görülmektedir. Şikayet konusu yazışmalarda dini değerler internet yoluyla alenen aşağılanmış, bu yazışmalara gelen yoğun toplumsal tepki de basına ve internete yansımıştır. Dolayısıyla suç unsurları tam olarak oluşmuştur.

Bu yazışmaların provakatif amaçlı olduğu, bu yazışmalar üzerinden dini değerlere hakaret edildiği, aşağılandığı, toplumsal barışı zedelemeye, inançlı insanları rencide edip aşağılamaya yönelik olduğu açıktır.

7- Sonuç olarak tüm bu Avrupa ülkemizdeki emsal mahkumiyet örnekleri, emsal Yargıtay Kararları, emsal AİHM kararları, şikayet konusu şüphelinin yazılarının içeriği, bu yazılara ve uslubu üzerine meydana gelen ve basına yansıyan toplumsal tepkiler, haberler ve yorumlar; bu tarz dini değerlere yöneltilen hakaret, aşağılama, alay gibi hukukdışı eylemlerin tehlikeli, toplumsal barışı bozucu, tahrik ve provakatif hareketler olduğunu, bunları yapanların hukuk karşısında gerekli cevabı almaları nedeniyle Sayın Savcılığa başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve resen gözönüne alınan nedenlerle, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK 216/3. Maddedeki “DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA” suçu uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını vekaleten talep ederim.

Müşteki
(Ad Soyad İmza)

Beğendiniz mi?


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***